Πρωτεύουσες καρτέλες

Σκοπός

Φυλλάδιο "Ένα έτος πρακτικής άσκησης"

Φυλλάδιο
Ένα έτος πρακτικής άσκησης

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας, ανάληψη πρωτοβουλίας)

  • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους

  • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους.

  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων

  • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

    Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, (Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - ΕΠΕΑΚ ΙΙ - Γ΄Φάση), ο αριθμός των επωφελούμενων φοιτητών ήταν 661 (344 άνδρες και 317 γυναίκες). Στην τρέχουσα φάση χρηματοδότησης αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 2.409 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.