Πρωτεύουσες καρτέλες

Συχνές ερωτήσεις Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-20

 

 

To έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» για τα έτη 2018-22, με Κ.Ε. 0287 και MIS 5033384 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Τί είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην Πρακτική Άσκηση λαμβάνουν μέρος μόνο  προπτυχιακοί/ή φοιτητές / φοιτήτριες. Επιπλέον, κάθε Τμήμα έχει συγκεκριμένους όρους και κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή των φοιτητών, τα οποία ανακοινώνονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων κάθε τμήματος.

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως (1% - 10,11 €), η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας. 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»;

 • Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης)

 • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους

 • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους.

 • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων

 • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

Ποια είναι τα οφέλη ενός Φορέα απασχόλησης φοιτητών για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οι Φορείς απασχόλησης έχουν πρόσβαση στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έρχονται σε επαφή και συνεργασία με τους Καθηγητές του Ιδρύματος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του φορέα προς το φοιτητή ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (φορείς απασχόλησης, φοιτητές και Πανεπιστήμιο).

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Τμήμα μέσω του Προγράμματος Σπουδών του ρυθμίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών του. Συνήθως απευθύνεται στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών (τριτοετείς και τεταρτοετείς) που έχουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και βρίσκονται πιο κοντά στην αποφοίτηση και στην αναζήτηση περαιτέρω επαγγελματικών προοπτικών.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η έγκριση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του τμήματος σας.

 

Πότε πραγματοποιείται;

Κάθε Τμήμα ορίζει τους μήνες που οι φοιτητές του δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση. Αρκετά από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου τοποθετούν την Πρακτική Άσκηση –μεταξύ άλλων- και τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο.

 

Ποιοι είναι οι Συνεργαζόμενοι φορείς απασχόλησης;

Είναι συνήθως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ΜΚΟ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος (π.χ. τράπεζες και εταιρείες πληροφορικής για Τμήματα Οικονομικών και Υπολογιστών αντίστοιχα).

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτη- τών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι o Ειδκός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Φοιτητή

Οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη συνεργασία του με το φορέα υποδοχής υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του. Κάθε φορέας εξειδικεύει τις απαιτήσεις που έχει από τους ασκούμενους φοιτητές. Γενικά, οι φορείς απαιτούν τη συστηματική παρουσία των φοιτητών στο χώρο εργασίας τους. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται σύμφωνα τα μέτρα που ισχύουν στους φορείς υποδοχής (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Υπενθυμίζεται οτι Τέλος αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Βεβαιωθείτε ότι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει λάβει γνώση της αίτησης και του Φορέα εάν έχετε επιλέξει, στον οποίο θα θέλατε να κάνετε Πρακτική Άσκηση !!

 

 

Υποχρεώσεις Φορέα

Ο Φορέας θα απασχολήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα πάντα  τον στόχο αυτής.

Ο Φορέας ορίζει κάθε φορά Επόπτη ως υπεύθυνο για την επίβλεψη του εκπαιδευομένου και για την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης που θα πρέπει να υποβληθεί στον Ε.Υ.

Ο Φορέας απασχόλησης πλέον είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την απασχόληση του ασκούμενου ( ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για πρακτική άσκηση φοιτητών.

 

 

Διάρκεια και ωράριο Πρακτικής Άσκησης

Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης  σε μήνες είναι καθορισμένη από το Τμήμα στο οποίο φοιτά ο κάθε φοιτητής/τρια. Το ωράριο της Πρακτικής Άσκησης είναι επίσης καθορισμένο από το Τμήμα στο οποίο φοιτά ο φοιτητής/τρια (σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το ωράριο ο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της. 

Πρέπει να είναι επιμελής στην εργασία του, να είναι πειθαρχημένος και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο απασχόλησης που θα του υποδείξει ο Φορέας, να συμμορφώνεται με το ωράριο λειτουργίας, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα. Η ημερήσια απασχόληση  δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως, καθώς η  Πρακτική Άσκηση μεσω ΕΣΠΑ δεν επιτρέπει υπερωρίες, ενώ το αντικείμενο απασχόλησης δε θα πρέπει να διαφέρει από το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα. Ο Φορέας αναλαμβάνει επίσης να παρέχει στον ασκούμενο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν. 

Δικαιούμαι άδεια;

Ως ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούστε κανονική άδεια, δεδομένου οτι η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο διδακτικό έργο ( μάθημα ) συνεπώς, δε στοιχειοθετεί σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης ο/η ασκούμενος/η πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από το Φορέα (απαιτείται πάντα η σύμφωνη γνώμη του) τότε θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του/της χωρίς μεταβολή της αμοιβής.Συνεπώς, δικαιούστε να απουσιάσετε μόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Φορέα και του επιβλέποντα καθηγητή.

Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;

Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών βρίσκονται είτε με ευθύνη των καθηγητών του τμήματος, είτε μέσω του ενδιαφέροντος των φοιτητών, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να φέρουν σε επαφή τον κάθε φορέα υποδοχής με τον/ην Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι φορείς εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Γενικά προτιμώνται φορείς υποδοχής, οργανισμοί ή εταιρείες, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντική εργασιακή εμπειρία στους φοιτητές και θα μπορούν να τους βοηθήσουν ουσιαστικά στις μελλοντικές τους επαγγελματικές αναζητήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο, καθώς και  σε Υπηρεσίες εντός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

 

Βεβαίωση Aναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

Πριν  ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης.Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 31/10.

 • Ο Φορέας σας αναγγέλει την έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 και επισυνάπτει μαζί σκαναρισμένο το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Συμφωνητικό Συνεργασίας. Μόλις ολοκληρώθει αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5. Προσοχή! Η ημερομηνία πρέπει να είναι το αργότερο μία ημέρα πριν την έναρξη της Πρακτικής σας.

*  Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης https://eservices.yeka.gr (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ») χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) και οι οποίοι έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ, δηλ. είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών και χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ_ΕΤΑΜ. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

 

 Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε3.5 έναρξης, αλλά και για οποιασδήποτε τροποποίηση που σχετίζεται με ωράριο / στοιχεία /διακοπή της Πρακτικής Άσκησης είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης, στην οποία τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος φοιτητής/τρια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 2639_28.6.19 ΕΡΓΑΝΗ) και στη Διευκρινιστική  Εγκύκλιο (30294_2019).

 

 • Για να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3.5 από τον φορέα σας, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής στοιχεία: στοιχεία ταυτότητας (τύπος, αριθμός, έκδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ΑΜΑ σας (το παίρνετε από το ΙΚΑ, δείτε παραπάνω στις οδηγίες), το ΑΜΚΑ.

Συνεπώς, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκάστου Τμήματος θα πρεπει να προσκομίζετε το :

Το έντυπο Ε3.5 από το ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρωμένο, εκτυπωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο

Το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης" απαιτείται  για να επιβεβαιωθεί  ότι η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ έχει πραγματοποιηθεί  με τον σωστό τρόπο, ενώ το έντυπο "Ε3.5. Λήξης" είναι ένα από τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής από τον φοιτητή, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του.

 

Συνοπτικά, για τη δήλωση των φοιτητών στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1:

 

Επισκέπτεστε την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ εδώ: https://eservices.yeka.gr/(S(4flkih5e0zirecbdgogmoigq))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

 

 

Βήμα 2:

 

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, εισάγεστε με τους κωδικούς του φορέα στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ αν δεν είστε (γιατί δεν απασχολείτε προσωπικό) εισάγεστε με τους κωδικούς σας στο Taxisnet.

 

 

Βήμα 3:

 

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα, επιλέγετε:

«ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ»  ===>    «Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης»  ===>  «Εισαγωγή»

 

 

Από τις επιλογές στο «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» επιλέγετε:

 

1-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ==> Για να δηλώσετε την έναρξη της πρακτικής

 

2- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ==> Για να διορθώσετε λάθη που έγιναν σε δήλωση έναρξης που έχετε ήδη υποβάλει.

 

3- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ» ==> Για να δηλώσετε την προώρη διακοπή ή την Λήξη της πρακτικής άσκηση, όπως προβλεπόταν και στη σύμβαση

 

4-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ==> Για να δηλώσετε τη αλλαγή του ωραρίου εργασίας κ.α.

 

 

Βήμα 4:

 

Αφού ανοίξει η φόρμα συμπληρώνετε ανάλογα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα κενό Ε3.5. Συνολικά η φόρμα  χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:

 

1- Στοιχεία Φορέα

 

2-Στοιχεία Φοιτητή: Τα στοιχεία αυτά τα προσκομίζει  ο φοιτητής μαζί με την σύμβαση, αν και τα βασικά φαίνονται στην ίδια την σύμβαση. Προσοχή! Μόνο τα έντονα μαύρα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

3-Στοιχεία Ιδρύματος: Τα στοιχεία αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, ενώ τον  «ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»  του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα σας τον δώσει ο φοιτητής μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία ή μπορείτε να το ζητήσετε από το Γραφείο Πρακτικής ή να το βρείτε μόνοι σας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (βλ. Βήμα 5).

 

 

Βήμα 5:

 

Αφού καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα πεδία, υποβάλετε το έντυπο, επισυνάπτοντας και την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Αν δεν έχετε την σύμβαση, εναλλακτικά μπορείτε σε πρώτη φάση να επισυνάψετε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή που έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Βήμα 6:

 

Επισυνάπτοντας στον έντυπο Ε3.5. τη σύμβαση υπογεγραμμένη από όλους ή την σχετική απόφαση έγκρισης του Ιδρύματος, υποβάλλετε το έντυπο. Μετά την καταχώρηση του εντύπου, επιλέγετε να το αποθηκεύσετε σε pdf. Το αρχείο αυτό το προωθείτε στο φοιτητή ή κατευθείαν στο Γραφείο Πρακτικής εκάστου Τμήματος.

 

Βήμα 7:

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρακτικής, την τελευταία μέρα ή και 3-4 μέρες αργότερα. Τότε επιλέγετε το αντίστοιχο έντυπο (βλ. Βήμα 3) και δίνετε ως αναφορά τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης έναρξης για να μπορεί να γίνει η συσχέτιση.

Και το  "Ε3.5. Λήξης" της πρακτικής το  αποστέλλετε στο φοιτητή ή/και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκάστoυ Τμηματος.

 

Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση;

Κάθε Τμήμα ορίζει την αντιστοιχία του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης σε ECTS

 

Θα υπάρχει αμοιβή και ποια θα είναι;

Το Πανεπιστήμιο, μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, αμείβει κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση. Η αμοιβή αυτή προκύπτει από το διαθέσιμο προϋπολογισμό για αμοιβές φοιτητών, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Το  μηνιαίο ποσό αμοιβής κάθε φοιτητή, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-22 ανερχεται στα είναι 205 ευρώ (ποσό στο οποίο δε περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές)  για το εσωτερικό. (Στην παρούσα φάση, το έργο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσσου δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να καταβληθεί η αμοιβή για την πρακτική σας άσκηση, πρέπει να έχετε απασχοληθεί ολόκληρο μήνα. Τυχόν διακόπή χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Τμηματικού Υπεύθυνου και του ΓΠΑ για να προβεί στις απαραίτητες διοικητικές πράξεις ώστε να γινει εκ νεου τοποθέτηση σε άλο Φορέα, αν δε συμπληρώνονται κανονικά όλες  οι εργάσιμες ημέρες του μήνα, δεν δικαιούστε μέρος της αμοιβής για όσες ημέρες απασχοληθήκατε.

 

Πότε καταβάλλονται οι αμοιβές από το  πρόγραμμα  πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ);

Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι:

 1. να έχουν πιστωθεί τα χρήματα στο πανεπιστήμιο

 2. να έχουν παραδοθεί όλα τα έγγραφα πρακτικής άσκησης (συμβάσεις, απογραφικό δελτίο εισόδου και εξόδου, παρουσιολόγιο, αξιολόγηση φοιτητή, αξιολογητική έκθεση υπευθύνου ή/και έκθεση περιγραφής έργου και αξιολόγηση προγράμματος από εταιρείες σε όποια τμήματα απαιτείται) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ελεγχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί

 3. να έχουν εγκριθεί απολογιστικά οι καταστάσεις συμμετεχόντων από τις ΓΣ των Τμημάτων και την Επιτροπή Ερευνών.

Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών). Συνήθως οι πληρωμές γίνονται στο τέλος του  τρίτου δεκαημέρου εκάστου μήνα.

Η ομάδα του έργου της Πρακτικής Άσκησης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό ομαλότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

 

 

Επιδόματα 

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » το επίδομα αυτό διακόπτεται. Συνεπώς, πριν συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έρθει σε επαφή  με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της ώστε να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις.

Επίσης, αν κάποιος φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα λόγω αναπηρίας (ΑμΕΑ) ή λόγω θανάτου γονιού, θα πρέπει να ενημερωθεί κυρίως από το Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα εάν με τη συμμετοχή του διακόπτεται το επίδομα ή όχι και στη συνέχεια να ενημερώνει και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματός του για τις επόμενες ενέργειες όσον αφορά στην εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.

Τι να προσέξω κατά την Πρακτική Άσκηση;

Οι φοιτητές θα πρέπει να θεωρήσουν την Πρακτική Άσκηση τόσο ως εφαρμοσμένη εκπαίδευση στο επιστημονικό τους αντικείμενο όσο και ως διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τους χώρο. Για το λόγο αυτό, το βασικό κριτήριο επιλογής φορέων εκ μέρους των φοιτητών θα πρέπει να είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον και οι περαιτέρω επαγγελματικές προοπτικές και όχι η εύκολη διεκπεραίωση των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τυπική απασχόληση σε φορείς του δημοσίου με έδρα τον τόπο κατοικίας του φοιτητή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε :

 1.  σε όσους φοιτητές απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

 2.  σε όσους εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)

 3.  σε όσους βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας,

 4. σε όσους έχουν συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

 5. Απαγορευεται επίσης η συμμετοχή στην πρακτική ασκηση σε περιπτώσεις που στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα. 

 6. σε Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων καθώς και σε εργαστήρια των Τμημάτων.

 7. ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ μπορεί να είναι και ο Εργοδότης.

 

ΙΒΑΝ

Πρεπει να προσκομίζετε Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του λογαριασμού της Τράπεζας ή άλλου εγγράφου στο οποίο θα φαίνεται ευδιάκριτα το όνοματεπώνυμό σας και το IBAN του λογαριασμού. Το έντυπο ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία)   και στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του λογαριασμού, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί καινούργιος λογαριασμός με πρώτο όνομα του φοιτητή.

 

 

Επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης

Για κάθε φοιτητή υπάρχει ένας επιβλέπων καθηγητής που έρχεται σε επαφή με το φοιτητή και το φορέα υποδοχής, καθοδηγεί και αξιολογεί το φοιτητή.

 

Ρόλος του Επιστημονικού Υπέυθυνου της Πρακτικής Άσκησης

 • Συνεργάζεται διαρκώς με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, τον καθοδηγεί και τον συμβουλεύει

 • Επικοινωνεί με τα στελέχη του Φορέα Υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής, ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης

 • Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του φορέα

 • Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα του και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί

 • Αξιολογεί εγγράφως την Πρακτική Άσκηση του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος

 Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία.

 

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Η  ασφάλιση των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), έναντι ατυχήματος καλύπτεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές ασφαλίζονται κατά εργατικού ατυχήματος στο ΙΚΑ (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης) για τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και όχι τους φορείς υποδοχής. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1011 €)

 

Καταβάλλονται Ένσημα κατα τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ασφαλίζεστε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Ι.Κ.Α., μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος και δεν καταβάλλονται ένσημα.  Οι φοιτητές  κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83. 

 

Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μια (1) φορά. Αν διακόψεις τη συμμετοχή σου (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσαι από οποιαδήποτε αμοιβή και αποκλείεσαι από την Πρακτική Άσκηση.

Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για να διακόψετε την Πρακτική σας Άσκηση, θΑ πρέπει να ενημερώσετε άμεσα γι’ αυτό τον Επιβλέποντα καθηγητή σας  και Τμηματικό Υπεύθυνο και να συζητήσετε το πρόβλημά σας μαζί του. Εάν τελικά αποφασίσετε να διακόψετε την άσκησή σας και θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάποιον άλλο Φορέα, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός πενταημέρου  από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης

Aν για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζετε περισσότερες ημέρες από το Φορέα  τότε θα πρέπει να αναπληρώσετε εντός του διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας σας.

 

Yπάρχει δυνάτοτητα να ξανακάνει φοιτητής και δεύτερη φορά Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση δεύτερης πρακτικής άσκησης, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος  είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

 

Μπορώ ως μεταπτυχιακός φοιτητής/απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  να κάνω πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ έχουν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές.

Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου

Τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου αποτελούν μία υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνονται από όλους τους ωφελούμενους φοιτητές/τριες με ίδιαίτερη προσχή. Τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες φοιτητές κατά την είσοδο και κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα, είναι δεδομένα που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Δικαιούχος (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για τους σκοπούς της υλοποίησης και της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδικότερα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων: α) θα εξαχθούν οι υποχρεωτικοί από τον Κανονισμό του ΕΚΤ δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία), οι οποίοι επιτρέπουν το βέλτιστο ανασχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση των αναγκών των επιμέρους κατηγοριών των ωφελουμένων και β) θα είναι εφικτή η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΚΤ αξιολογήσεων των προγραμμάτων, στη βάση σχεδιασμού αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ωφελουμένων συμμετεχόντων. 

 Σε ό,τι αφορά την προστασία των συμμετεχόντων φοιτητών από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τηρούνται από τις ως άνω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες τα οριζόμενα στο Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 54Α του Ν.4403/2016, η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους σκοπούς της υλοποίησης του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση. 

 Κατόπιν ψήφισης της νέας Εθνικής Νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019, ΦΕΚ 29.8.2019, αρ. φύλλου 137), σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενσωματώνεται υποχρεωτικά στο εξής στην εισαγωγή των ερωτηματολογίων συμμετεχόντων (εισόδου και εξόδου) το κάτωθι λεκτικό:

Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με MIS 5033384» στο οποίο συμμετέχετε.

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.», Δικαιούχος «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»..), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  η μη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συνεπάγεται διακοπή της σύμβασης και μη πληρωμή του/της φοιτητή/τριας

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων

 Το απογραφικό δελτίο εισόδου βρίσκεται στη λίστα με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν πριν ξεκινήσει ο φοιτητής την πρακτική του άσκηση.Παρακαλείσθε για την  ορθή καταχώριση των στοιχείων σας. Στην επιλογή "Η πρακτική μου" υπάρχει σχετική επιλογή συμπλήρωσης δελτίου εισόδου.

Ως είσοδος στην Πράξη  ( έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ως έξοδος απο την Πράξη ( ολοκλήρωση / λήξη συμμετοχής) ορίζεται η λήξη ή λύση της σύμβασης.

Το απογραφικό Εισόδου συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια το αργότερο δέκα ημέρες από την έναρξη της Πρακτικής του/της Άσκησης.

Αντίστοιχα κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στην επιλογή από το μενού: "Η πρακτική μου" εμφανίζεται επιλογή για συμπλήρωση του δελτίου εξόδου. Θα πρέπει να προσέξετε πως αν έχει ξεχαστεί να συμπληρωθεί το δελτίο εισόδου μπορεί να γίνει και κατά το τέλος συμπληρώνοντας ωστόσο τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην ημερομηνία που αφορά την έναρξη της πρακτικής.

Πως προκύπτει ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης;

Από την αξιολόγηση του επιβλέποντα καθηγητή του σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής.