Πρωτεύουσες καρτέλες

Συχνές ερωτήσεις

Τί είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»;

  • Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης)

  • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους

  • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους.

  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων

  • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

Ποια είναι τα οφέλη ενός φορέα απασχόλησης φοιτητών για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οι φορείς απασχόλησης έχουν πρόσβαση στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έρχονται σε επαφή και συνεργασία με τους Καθηγητές του Ιδρύματος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του φορέα προς το φοιτητή ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (φορείς απασχόλησης, φοιτητές και Πανεπιστήμιο).

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Τμήμα μέσω του Προγράμματος Σπουδών του ρυθμίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών του. Συνήθως απευθύνεται στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών (τριτοετείς και τεταρτοετείς) που έχουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και βρίσκονται πιο κοντά στην αποφοίτηση και στην αναζήτηση περαιτέρω επαγγελματικών προοπτικών.

Πότε πραγματοποιείται;

Κάθε Τμήμα ορίζει τους μήνες που οι φοιτητές του δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση. Αρκετά από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου τοποθετούν την Πρακτική Άσκηση –μεταξύ άλλων- και τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο.

Ποιοι είναι οι Συνεργαζόμενοι φορείς απασχόλησης;

Είναι συνήθως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ΜΚΟ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος (π.χ. τράπεζες και εταιρείες πληροφορικής για Τμήματα Οικονομικών και Υπολογιστών αντίστοιχα).

Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;

Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών βρίσκονται είτε με ευθύνη των καθηγητών του τμήματος, είτε μέσω του ενδιαφέροντος των φοιτητών, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να φέρουν σε επαφή τον κάθε φορέα υποδοχής με τον/ην Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι φορείς εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Γενικά προτιμώνται φορείς υποδοχής, οργανισμοί ή εταιρείες, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντική εργασιακή εμπειρία στους φοιτητές και θα μπορούν να τους βοηθήσουν ουσιαστικά στις μελλοντικές τους επαγγελματικές αναζητήσεις.

Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση;

Κάθε Τμήμα ορίζει την αντιστοιχία του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης σε ECTS

Θα υπάρχει αμοιβή και ποια θα είναι;

Το Πανεπιστήμιο, μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, αμείβει κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση. Η αμοιβή αυτή προκύπτει από το διαθέσιμο προϋπολογισμό για αμοιβές φοιτητών, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Το μέγιστο μηνιαίο ποσό αμοιβής κάθε φοιτητή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες, είναι 340 ευρώ για το εσωτερικό και 600 ευρώ για το εξωτερικό και ο φοιτητής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ για το συνολικό διάστημα απασχόλησής του μέσω του έργου. Ενδέχεται κάποιοι φορείς υποδοχής να αποφασίσουν να δώσουν επιπλέον αμοιβή στους ασκούμενους φοιτητές τους.

Τι να προσέξω κατά την Πρακτική Άσκηση;

Οι φοιτητές θα πρέπει να θεωρήσουν την Πρακτική Άσκηση τόσο ως εφαρμοσμένη εκπαίδευση στο επιστημονικό τους αντικείμενο όσο και ως διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τους χώρο. Για το λόγο αυτό, το βασικό κριτήριο επιλογής φορέων εκ μέρους των φοιτητών θα πρέπει να είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον και οι περαιτέρω επαγγελματικές προοπτικές και όχι η εύκολη διεκπεραίωση των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τυπική απασχόληση σε φορείς του δημοσίου με έδρα τον τόπο κατοικίας του φοιτητή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες).

Επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης

Για κάθε φοιτητή υπάρχει ένας επιβλέπων καθηγητής που έρχεται σε επαφή με το φοιτητή και το φορέα υποδοχής, καθοδηγεί και αξιολογεί το φοιτητή.

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Η  ασφάλιση των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), έναντι ατυχήματος καλύπτεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές ασφαλίζονται κατά εργατικού ατυχήματος στο ΙΚΑ (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης) για τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και όχι τους φορείς υποδοχής.

Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μια (1) φορά. Αν διακόψεις τη συμμετοχή σου (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσαι από οποιαδήποτε αμοιβή και αποκλείεσαι από την Πρακτική Άσκηση.

Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις του Φοιτητή κατά την Πρακτική  Άσκηση;

Οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη συνεργασία του με το φορέα υποδοχής υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του. Κάθε φορέας εξειδικεύει τις απαιτήσεις που έχει από τους ασκούμενους φοιτητές. Γενικά, οι φορείς απαιτούν τη συστηματική παρουσία των φοιτητών στο χώρο εργασίας τους.

Υπενθυμίζεται οτι Τέλος αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.

Πως προκύπτει ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης;

Από την αξιολόγηση του επιβλέποντα καθηγητή του σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής.