Πρωτεύουσες καρτέλες

Συχνές ερωτήσεις Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-20

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.K.T.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Τί είναι η Πρακτική Άσκηση;

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένους φορείς απασχόλησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως(1% - 10,11 €), η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας. 

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»;

  • Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης)

  • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους

  • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους.

  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων

  • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

Ποια είναι τα οφέλη ενός φορέα απασχόλησης φοιτητών για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οι φορείς απασχόλησης έχουν πρόσβαση στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έρχονται σε επαφή και συνεργασία με τους Καθηγητές του Ιδρύματος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του φορέα προς το φοιτητή ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (φορείς απασχόλησης, φοιτητές και Πανεπιστήμιο).

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης;

Κάθε Τμήμα μέσω του Προγράμματος Σπουδών του ρυθμίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών του. Συνήθως απευθύνεται στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών (τριτοετείς και τεταρτοετείς) που έχουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και βρίσκονται πιο κοντά στην αποφοίτηση και στην αναζήτηση περαιτέρω επαγγελματικών προοπτικών.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα της Πρακτικής “Aσκησης απαιτείται η έγκριση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του τμήματος σας.

Πότε πραγματοποιείται;

Κάθε Τμήμα ορίζει τους μήνες που οι φοιτητές του δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση. Αρκετά από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου τοποθετούν την Πρακτική Άσκηση –μεταξύ άλλων- και τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο.

Ποιοι είναι οι Συνεργαζόμενοι φορείς απασχόλησης;

Είναι συνήθως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ΜΚΟ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το αντικείμενο των οποίων εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος (π.χ. τράπεζες και εταιρείες πληροφορικής για Τμήματα Οικονομικών και Υπολογιστών αντίστοιχα).

Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτη- τών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι o Ειδκός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

 

Υποχρεώσεις Φορέα

Ο Φορέας θα απασχολήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα πάντα  τον στόχο αυτής.

Ο Φορέας ορίζει κάθε φορά Επόπτη ως υπεύθυνο για την επίβλεψη του εκπαιδευομένου και για την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης που θα πρέπει να υποβληθεί στον Ε.Υ.

Διάρκεια και ωράριο Πρακτικής Άσκησης

Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης  σε μήνες είναι καθορισμένη από το Τμήμα στο οποίο φοιτά ο κάθε φοιτητής/τρια. Το ωράριο της Πρακτικής Άσκησης είναι επίσης καθορισμένο από το Τμήμα στο οποίο φοιτά ο φοιτητής/τρια (σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το ωράριο ο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της. 

Πώς μπορώ να βρω φορέα Υποδοχής;

Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών βρίσκονται είτε με ευθύνη των καθηγητών του τμήματος, είτε μέσω του ενδιαφέροντος των φοιτητών, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να φέρουν σε επαφή τον κάθε φορέα υποδοχής με τον/ην Υπεύθυνο/η Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι φορείς εκδηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Γενικά προτιμώνται φορείς υποδοχής, οργανισμοί ή εταιρείες, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντική εργασιακή εμπειρία στους φοιτητές και θα μπορούν να τους βοηθήσουν ουσιαστικά στις μελλοντικές τους επαγγελματικές αναζητήσεις.

Πόσα ECTS θα λάβω για την Πρακτική Άσκηση;

Κάθε Τμήμα ορίζει την αντιστοιχία του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης σε ECTS

Θα υπάρχει αμοιβή και ποια θα είναι;

Το Πανεπιστήμιο, μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, αμείβει κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση. Η αμοιβή αυτή προκύπτει από το διαθέσιμο προϋπολογισμό για αμοιβές φοιτητών, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Το  μηνιαίο ποσό αμοιβής κάθε φοιτητή, για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ανερχεται στα είναι 94 ευρώ (ποσό στο οποίο δε περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές)  για το εσωτερικό.(Στην παρούσα φάση, το έργο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσσου δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα) .

Τι να προσέξω κατά την Πρακτική Άσκηση;

Οι φοιτητές θα πρέπει να θεωρήσουν την Πρακτική Άσκηση τόσο ως εφαρμοσμένη εκπαίδευση στο επιστημονικό τους αντικείμενο όσο και ως διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τους χώρο. Για το λόγο αυτό, το βασικό κριτήριο επιλογής φορέων εκ μέρους των φοιτητών θα πρέπει να είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον και οι περαιτέρω επαγγελματικές προοπτικές και όχι η εύκολη διεκπεραίωση των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τυπική απασχόληση σε φορείς του δημοσίου με έδρα τον τόπο κατοικίας του φοιτητή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες).

Επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης

Για κάθε φοιτητή υπάρχει ένας επιβλέπων καθηγητής που έρχεται σε επαφή με το φοιτητή και το φορέα υποδοχής, καθοδηγεί και αξιολογεί το φοιτητή.

 

Ρόλος του Επιστημονικού Υπέυθυνου της Πρακτικής Άσκησης

​ 

  • Συνεργάζεται διαρκώς με τον φοιτητή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, τον καθοδηγεί και τον συμβουλεύει
  • Επικοινωνεί με τα στελέχη του Φορέα Υποδοχής, στον οποίο πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής, ενημερώνεται και ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης
  • Βοηθά και συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τα οποία ενημερώνεται από τον ασκούμενο ή από στέλεχος του φορέα
  • Συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα του και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί
  • Αξιολογεί εγγράφως την Πρακτική Άσκηση του υπό την επίβλεψή του ασκούμενου φοιτητή και συνεισφέρει έτσι στην διαρκή βελτίωση του προγράμματος

 

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Η  ασφάλιση των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), έναντι ατυχήματος καλύπτεται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές ασφαλίζονται κατά εργατικού ατυχήματος στο ΙΚΑ (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης) για τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Οι εργοδοτικές εισφορές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης και όχι τους φορείς υποδοχής.

Καταβαλλονται Ένσημα κατα τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ασφαλίζεστε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Ι.Κ.Α., μόνο κατά κινδύνου ατυχήματος και δεν καταβάλλονται ένσημα.

 

Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχω πάλι την επόμενη χρονιά

Στην Πρακτική Άσκηση μπορείς να συμμετέχεις μόνο μια (1) φορά. Αν διακόψεις τη συμμετοχή σου (για οποιοδήποτε λόγο), παραιτείσαι από οποιαδήποτε αμοιβή και αποκλείεσαι από την Πρακτική Άσκηση.

Yπάρχει δυνάτοτητα να ξανακάνει φοιτητής και δεύτερη φορά Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση δεύτερης πρακτικής άσκησης, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος  είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Υπάρχει δυνατότητα να κάνω την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Προς το παρόν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις του Φοιτητή κατά την Πρακτική  Άσκηση;

Οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη συνεργασία του με το φορέα υποδοχής υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του. Κάθε φορέας εξειδικεύει τις απαιτήσεις που έχει από τους ασκούμενους φοιτητές. Γενικά, οι φορείς απαιτούν τη συστηματική παρουσία των φοιτητών στο χώρο εργασίας τους.

Υπενθυμίζεται οτι Τέλος αν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια διακόψει νωρίτερα, αποκλείεται από το πρόγραμμα, και παραιτείται οιασδήποτε αμοιβής του.

Βεβαιωθείτε ότι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει λάβει γνώση της αίτησης και του φορέα εάν έχετε επιλέξει, στον οποίο θα θέλατε να κάνετε Πρακτική “Aσκηση !!

 

Απογραφικά Δελτία Εισόδου-Εξόδου

Τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου αποτελούν μία υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνονται από όλους τους ωφελούμενους φοιτητές/τριες με ίδιαίτερη προσχή. Τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες φοιτητές κατά την είσοδο και κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα, είναι δεδομένα που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Δικαιούχος (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης), για τους σκοπούς της υλοποίησης και της αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδικότερα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων: α) θα εξαχθούν οι υποχρεωτικοί από τον Κανονισμό του ΕΚΤ δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων (συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία), οι οποίοι επιτρέπουν το βέλτιστο ανασχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση των αναγκών των επιμέρους κατηγοριών των ωφελουμένων και β) θα είναι εφικτή η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΚΤ αξιολογήσεων των προγραμμάτων, στη βάση σχεδιασμού αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ωφελουμένων συμμετεχόντων. 

 Σε ό,τι αφορά την προστασία των συμμετεχόντων φοιτητών από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τηρούνται από τις ως άνω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες τα οριζόμενα στο Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 54Α του Ν.4403/2016, η επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους σκοπούς της υλοποίησης του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ η μη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συνεπάγεται διακοπή της σύμβασης και μη πληρωμή του/της φοιτητή/τριας

Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων

 Το απογραφικό δελτίο εισόδου βρίσκεται στη λίστα με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν πριν ξεκινήσει ο φοιτητής την πρακτική του άσκηση.Παρακαλείσθε για την  ορθή καταχώριση των στοιχείων σας. Στην επιλογή "Η πρακτική μου" υπάρχει σχετική επιλογή συμπλήρωσης δελτίου εισόδου.

Αντίστοιχα κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στην επιλογή από το μενού: "Η πρακτική μου" εμφανίζεται επιλογή για συμπλήρωση του δελτίου εξόδου. Θα πρέπει να προσέξετε πως αν έχει ξεχαστεί να συμπληρωθεί το δελτίο εισόδου μπορεί να γίνει και κατά το τέλος συμπληρώνοντας ωστόσο τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην ημερομηνία που αφορά την έναρξη της πρακτικής

Πως προκύπτει ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης;

Από την αξιολόγηση του επιβλέποντα καθηγητή του σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής.