Πρωτεύουσες καρτέλες

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Βρείτε στο παρακάτω αρχείο οδηγίες για την πρακτική άσκηση που αφορούν φοιτητές και φορείς.

 

To έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» για τα έτη 2018-22, με ΚΑ. 0287 και MIS 5033384 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».