Πρωτεύουσες καρτέλες

Οδηγός Πρακτικής 'Άσκησης Τμήματος ΙΑΔΠΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ασκηθούν στην εργασιακή πραγματικότητα σε ποικίλους φορείς, με τους οποίους το Τμήμα διατηρεί συνεργασία.

Με την Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές:

 • Έρχονται σε επαφή με τις επαγγελματικές συνθήκες των κλάδων που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν.
  • Εξοικειώνονται με υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με τη μελέτη και τη διαχείριση της Επιστήμης της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας.
  • Θέτουν σε πρακτική εφαρμογή θεωρίες και γνώσεις που έχουν διδαχθεί και έχουν αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για:

 • Τη δημιουργία ενός σταθερού συνδέσμου του Τμήματος και του φοιτητικού του δυναμικού με την αγορά εργασίας.
  • Τη διαμόρφωση της επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών.
  • Την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών.
  • Την εξειδίκευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των φοιτητών.

   

http://ham.uop.gr/2015-11-13-08-17-39

Κατηγορία: