Πρωτεύουσες καρτέλες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19.

Σε εφαρμογή απόφασης της 81ης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (24/4/2019), για την ενημέρωση των φοιτητών ως προς την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ανακοινώνονται τα εξής :

 1. Γενικές πληροφορίες

Για την απονομή του πτυχίου στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι οποίοι βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών ή σε ανώτερο εξάμηνο, οφείλουν να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 μηνών, η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε 6 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και θα πραγματοποιηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και ειδικότερα, κατά την περίοδο 1/7/2019-30/8/2019. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο για τους Επί Πτυχίω φοιτητές και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα διαθέσιμα από το Πρόγραμμα, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πραγματοποιούν δίμηνη ΠΑ μία φορά κατά τη φοίτησή τους.

Ο κάθε φοιτητής (τρια) είναι υποχρεωμένος να εργάζεται στο φορέα υποδοχής πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, τέσσερις (4) ώρες ανά ημέρα. Για τους φορείς που λειτουργούν κατά τις αργίες ή τα Σαββατοκύριακα (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ΠΑΕ, ΚΑΕ κ.ά.) οι φοιτητές θα ακολουθούν το πρόγραμμα λειτουργίας των φορέων αλλά θα έχουν «ρεπό» ίσο αριθμό ημερών.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς μπορούν να είναι είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα , αθλητικοί οργανισμοί, λογιστικά γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες, λογιστήρια επιχειρήσεων, αθλητικοί σύλλογοι, ΜΚΟ, τράπεζες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, ΠΑΕ, ΚΑΕ κ.ά. οργανισμοί που επιχειρούν σε θέματα που θεραπεύει η Επιστήμη του ΤΟΔΑ ή επιμέρους πτυχές αυτής. 

Οι Φορείς Υποδοχής ουδεμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση φέρουν  απέναντι στο/στη φοιτητή(τρια) και δεν δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ τους, αφού Εργοδότης των φοιτητών (τριών) είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Ιδρύματος. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) τη θέση που προσφέρουν. Το ΑΤΛΑΣ είναι μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία συνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων ΠΑ οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Το σύστημα βρίσκεται «ανοικτό» και δέχεται την εγγραφή και δήλωση θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΑ του ΤΟΔΑ θα εξετάσει και θα ελέγξει τις προσφερόμενες θέσεις και διαμορφώσει ξεχωριστό αρχείο με αυτές που καλύπτουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΟΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα ξεχωρίσει τους οργανισμούς που επιχειρούν σε θέματα που θεραπεύει η Επιστήμη του ΤΟΔΑ ή επιμέρους πτυχές αυτής και θα συντάξει σχετική πρόταση την οποία και θα γνωστοποιήσει στους φοιτητές του ΤΟΔΑ.

Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνει και από  τους  ίδιους τους/τις φοιτητές( - τριες) .  Οι  φοιτητές ( - τριες) μπορούν  είτε  να ανατρέχουν στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/ ) για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, είτε μέσω προσωπικής αναζήτησης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει να ασκηθούν. Οι θέσεις που θα προκύψουν με αυτόν τον τρόπο θα τεθούν στην κρίση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση καταλληλόλητας θα τις εγκρίνει ή όχι, σε συνεργασία με την Επιτροπή Π.Α. Σε περίπτωση που οι φορείς/προσφερόμενες θέσεις δεν επαρκούν για την υλοποίηση του προγράμματος από όλους τους φοιτητές, το ΤΟΔΑ θα αναλάβει την ανεύρεση επιπλέον θέσεων. 

 1. Αιτήσεις φοιτητών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν εγκριθεί για το ΤΟΔΑ 100 θέσεις πρακτικής άσκησης, επιδοτούμενες από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΑ του ΤΟΔΑ (μέσω της Γραμματείας όπου και πρωτοκολλούνται οι αιτήσεις) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, λόγω των αργιών του Πάσχα, οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται κατά το διάστημα 7/5/2019-21/5/2019.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΑ του ΤΟΔΑ ξεχωριστά για τον κάθε φοιτητή. Τα αντικείμενα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο φοιτητής είναι:

α) η περιγραφή / ανάπτυξη των αρχών της Διοικητικής Επιστήμης (Μάνατζμεντ) και των μεθόδων αποτελεσματικής εφαρμογής τους στον κόσμο των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων

β) η περιγραφή / ανάπτυξη των αρχών της Οικονομικής επιστήμης καθώς και των μεθόδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΤΟΔΑ, το αργότερο έως τις 21/5/2019.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής των φοιτητών με βάση τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται παρακάτω, οι επιλεγέντες θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος (https://praktiki.uop.gr) ηλεκτρονική αίτηση υλοποίησης του Προγράμματος, επιλέγοντας τον φορέα που τους έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ΠΑ.

Σημειώνεται πως οι φοιτητές (τριες) λαμβάνουν προσωπική γνώση των ανακοινώσεων που αφορούν την πρακτική άσκηση με δική τους ευθύνη. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε ατομική ενημέρωση μόνο όταν πρόκειται για απάντηση σε γραπτό αίτημα του φοιτητή.

 

 1. Κριτήρια συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα:

Οι φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο

Συντελεστής Βαρύτητας (Χ%)

Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων

50

Εξάμηνο φοίτησης (8ο)

10

Εξάμηνο φοίτησης (επί πτυχίο>8)

20

Συνέντευξη:

20

α) Αρχές διοικητικής επιστήμης και εφαρμογή τους, με συνεκτίμηση του Μ.Ο. του βαθμού πρόσβασης στα διοικητικά μαθήματα (Χ10)

β) Αρχές οικονομικής/χρηματοοικονομικής επιστήμης και εφαρμογή τους με συνεκτίμηση του Μ.Ο. του βαθμού πρόσβασης στα οικονομικά μαθήματα (Χ10)

Σύνολο

100

Φοιτητές ΑΜΕΑ

+20% του συνόλου των μορίων τους

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλεγεί ο υποψήφιος που βρίσκεται  στο μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης. Αν ισοβαθμήσουν φοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο εξάμηνο φοίτησης, θα επιλεγεί  ο υποψήφιος που φέρει το μεγαλύτερο βαθμό στα εξής (κατά σειρά) κριτήρια: α) Μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων, β) βαθμολογία συνέντευξης στο πεδίο «α» (αρχές διοικητικής επιστήμης και εφαρμογή τους).

Οι φοιτητές κατανέμονται στους φορείς με βάση την 1η επιλογή τους. Στην περίπτωση που ισοβαθμήσουν φοιτητές που έχουν εκδηλώσει προτίμηση σε 2 ή και 3 φορείς, η κατανομή γίνεται ως εξής: α) ο υποψήφιος που βρίσκεται στο μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης επιλέγεται για την κάλυψη της 1ης θέσης προτίμησής του και αναλόγως ακολουθούν οι υπόλοιποι.  Αν η θέση 1ης επιλογής διεκδικείται από φοιτητές που βρίσκονται στο ίδιο εξάμηνο φοίτησης, επιλέγεται ο υποψήφιος που φέρει το μεγαλύτερο βαθμό στα εξής (κατά σειρά) κριτήρια: α) Μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων, β) βαθμολογία συνέντευξης στο πεδίο «α» (αρχές διοικητικής επιστήμης και εφαρμογή τους).

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Π.Α. θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΟΔΑ το αργότερο έως την 5/6/2019. Για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, αποκρύπτεται το ονοματεπώνυμο του κάθε φοιτητή (τριας) και παραμένει εμφανής ο αριθμός μητρώου τους.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων οι φοιτητές δύνανται να καταθέσουν ένσταση.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ένσταση, το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΑ θα κατατεθεί στη Συνέλευση του ΤΟΔΑ, προς επικύρωση και η απόφαση της Συνέλευσης Διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ερευνών και κοινοποιείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του ΤΟΔΑ.

Στην περίπτωση που θα υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων ΠΑ, στην οποία προεδρεύει διδάσκων του ΤΟΔΑ με γνωστικό αντικείμενο ή εμπειρία σε νομικά θέματα. Η Επιτροπή Ενστάσεων ΠΑ θα αξιολογήσει τις ενστάσεις και θα συντάξει πρακτικό αξιολόγησης ενστάσεων – τελικής κατάταξης. Στο εν λόγω πρακτικό περιέχεται όλος ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Το πρακτικό αυτό θα αποτελέσει το τελικό πρακτικό κατάταξης των φοιτητών που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα της ΠΑ.

Το πρακτικό αξιολόγησης ενστάσεων – τελικής κατάταξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΤΟΔΑ με καλυμμένο το ονοματεπώνυμο των φοιτητών και θα κατατεθεί  στη Συνέλευση του ΤΟΔΑ, προς επικύρωση. Η απόφαση της Συνέλευσης θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ερευνών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος για τη δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα, και θα κοινοποιηθεί στον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του ΤΟΔΑ.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ του ΤΟΔΑ, επικουρούμενος από τα λοιπά μέλη

της Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΑ, θα καλέσει στη συνέχεια τους επιλεγέντες φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος (https://praktiki.uop.gr) ηλεκτρονική αίτηση υλοποίησης του Προγράμματος, επιλέγοντας τον φορέα που τους έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ΠΑ.

Ο φορέας μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε συνέντευξη και να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής του. Οι φορείς επιλέγουν τους φοιτητές που θα απασχολήσουν.

Στην περίπτωση που κάποιος φορέας δεν αποδεχθεί τον φοιτητή που έχει επιλεγεί, τότε ο φοιτητής μπορεί να υλοποιήσει ΠΑ στον επόμενο κατά σειρά φορέα που έχει αιτηθεί κ.ο.κ.

Η Επιτροπή ΠΑ ελέγχει την ορθότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων, ζητά από τον φοιτητή να προβεί σε τυχόν διόρθωση στοιχείων (σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης) και οριστικοποιεί τη θέση.

 1. Υπογραφή συμβάσεων

Έως την 1/7/2019 θα έχουν υπογραφεί όλα τα αντίτυπα των συμβάσεων ΠΑ και θα έχει προηγηθεί η μαζική ανάρτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές( -τριες) υποχρεούνται επίσης:

 • να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες του πλαισίου της Πρακτικής Άσκησης , ώστε να εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση και η πληρωμή τους,
 • να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις το υς έτσι ώστε να μη προκληθούν προβλήματα στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τους φορείς απασχόλησης,
 • να απευθύνονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμημάτος και τον  υπεύθυνο/επόπτη  από  το φορέα απασχόλησής τους για οποιοδήποτε θέμα προκύψει,
 • να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η/7/2019 , ο φοιτητής θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά το δελτίο εισόδου του στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος (https://praktiki.uop.gr), το οποίο εκτυπώνεται, υπογράφεται και επισυνάπτεται στο φάκελο της ΠΑ. Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου τόσο  ο φοιτητής όσο και ο εκπρόσωπος του φορέα συντάσσουν ειδικό ημερολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 του Κανονισμού Πρακτικής Ασκησης ΤΟΔΑ) .

 1. Ολοκλήρωση προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο επιστημονικός υπεύθυνος ΠΑ, εφόσον επιβεβαιώσει την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής,  θα εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα όπου θα την χαρακτηρίσει ως  «επιτυχώς ολοκληρωμένη». Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΑ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ τη χαρακτηρίζει ως «μη επιτυχώς ολοκληρωμένη» και καταχωρεί τους λόγους της μη ολοκλήρωσης σε συγκεκριμένο πεδίο του συστήματος. Εφόσον η ΠΑ χαρακτηριστεί «επιτυχώς ολοκληρωμένη» ο φοιτητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά το δελτίο εξόδου του στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος (https://praktiki.uop.gr), το οποίο εκτυπώνεται, υπογράφεται και επισυνάπτεται στο φάκελο της ΠΑ. Με την ολοκλήρωση της ΠΑ ο εκπρόσωπος του κάθε φορέα υποβάλλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΤΟΔΑ την αξιολόγηση του φοιτητή, συμπληρώνοντας το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του Κανονισμού Πρακτικής Ασκησης ΤΟΔΑ) καθώς και Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του Κανονισμού.

 Με την ολοκλήρωση της ΠΑ ο φοιτητής θα υποβάλλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΤΟΔΑ έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνοντας το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ » (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του Κανονισμού Πρακτικής Ασκησης ΤΟΔΑ).

Τα ως άνω έντυπα κατατίθενται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΤΟΔΑ για το Πρόγραμμα της ΠΑ κατά το 1ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ του ΤΟΔΑ, επικουρούμενος από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΑ, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα πορίσματα που προκύπτουν από τα ως άνω παραρτήματα και εφόσον τα αξιολογήσει θετικά, συνυπογράφει τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης για τον κάθε φοιτητή, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 του Κανονισμού Πρακτικής Ασκησης ΤΟΔΑ.  

Τονίζεται ιδιαιτέρως πως, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια πλημμέλεια ή αντισυμβατική συμπεριφορά είτε από την πλευρά του φοιτητή είτε και από την πλευρά του φορέα, και σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Προγράμματος, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 δεν υπογράφεται, τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2, 3 και 5 κατατίθενται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, στην ημερομηνία που διαπιστώνεται η πλημμέλεια ή η αντισυμβατική συμπεριφορά τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον εκπρόσωπο του φορέα. Σε αυτή την περίπτωση η Πρακτική Άσκηση θεωρείται ότι δεν έχει υλοποιηθεί και ο φοιτητής υποχρεούται να την πραγματοποιήσει σε επόμενο έτος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΠΑ καλείται να διερευνήσει τα διαλαμβανόμενα τόσο στο έγγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 όσο και στο έγγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 και να καταθέσει τα πορίσματά της στην τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το ΤΟΔΑ.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και έως τις 30/9/2019 , η Επιτροπή ΠΑ θα συντάξει την Έκθεση Πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης για το ΤΟΔΑ στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα πορίσματα του έργου. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει  στο τέλος της πρακτικής άσκησης με βάση την επιτυχή ολοκλήρωση ή μη της άσκησης.

Η Έκθεση Πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης, θα κατατεθεί στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και θα λάβει γνώση . Το Πρακτικό της Συνέλευσης, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΑ θα αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΛΚΕ για περαιτέρω ενέργειες για την εξόφληση των φοιτητών. Αντίγραφο του φακέλου, τηρείται πάντα στο αρχείο του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΤΟΔΑ.

Επίσης, το Πρακτικό της Συνέλευσης κοινοποιείται:

Α) στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ για την καταχώρηση των στοιχείων της ΠΑ στο Μηχανογραφημένο Σύστημα της Γραμματείας (Cardisoft) και τη μετέπειτα επεξεργασία τους για την Ανακήρυξη πτυχιούχων και απονομή Πτυχίων.

Β)  στην ΟΜΕΑ του ΤΟΔΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών του ΤΟΔΑ.  Η ΟΜΕΑ ασκεί τον ποιοτικό έλεγχο της ΠΑ του ΤΟΔΑ και χρησιμοποιεί τα στοιχεία για στατιστικούς λόγους και ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση της ΠΑ και του Προγράμματος Σπουδών.

 1. Μεταβατικές Διατάξεις
 • Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του ακ. έτους 2003 – 2004  και δεν έχουν αποφοιτήσει, θα ολοκληρώνουν την (τότε απαιτούμενη) εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο φόρτος εργασίας των 2 ή 4 μηνών που θα τους υπολείπεται, θα καλυφθεί από διαφορετική εκπαιδευτική δραστηριότητα (εκπόνηση εργασιών ανάλογων πιστωτικών μονάδων).
 • Οι φοιτητές που ακολουθούν τα Προγράμματα Σπουδών από το ακ. έτος 2004 – 2005 μέχρι και το ακ. έτος 2013 – 2014 και δεν έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση τεσσάρων (4) μηνών, οφείλουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της 2μηνης ΠΑ του παρόντα κανονισμού και να εξεταστούν επιτυχώς σε μία εργασία στην οποία θα περιγράφονται τα πεπραγμένα (επιστημονικά τεκμηριωμένα) της δίμηνης Πρακτικής τους Άσκησης. Η εργασία θα έχει έκταση 3.500 – 5.000 χιλιάδες λέξεις, η δομή της θα προτείνεται από τον επόπτη καθηγητή, ο οποίος και θα την αξιολογεί/βαθμολογεί.
 • Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του ακ. έτους 2014 – 2015 έως και ακ. έτους 2018 - 2019 και δεν έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, οφείλουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το 4ο εξάμηνο φοίτησής τους και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό με κωδικό ΟΔ082 (ects 6) το οποίο θα προσφέρεται ως Υποχρεωτικό μάθημα στο 6ο εξάμηνο Σπουδών τους.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΔΑ, όπως αυτός εγκρίθηκε κατά την 73η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (3/9/2018) και είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του τμήματος.

http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/docs/kanonismpos_praktikis_askisis_2018.doc

 

Κατηγορία: