Πρωτεύουσες καρτέλες

Ενημέρωση προς Φοιτητές και Τμηματικούς Υπευθύνους Έργου Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε :

  1.  σε όσους φοιτητές απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

  2.  σε όσους εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)

  3.  σε όσους βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας,

  4. σε όσους έχουν συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

  5. Απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή στην πρακτική ασκηση σε περιπτώσεις που στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα. 

  6. σε Υπηρεσίες των Ιδρυμάτων καθώς και σε εργαστήρια των Τμημάτων

Υπενθυμίζεται οτι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή 

Κατηγορία: