Πρωτεύουσες καρτέλες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση για Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών  η οποία συμπληρώνεται κατα τη  Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία: