Πρωτεύουσες καρτέλες

Σημαντική Ενημέρωση για Φοιτητές και Τμηματικούς Υπεύθυνους ΠΑ

ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :  Παρακαλείσθε να τηρείτε την ημερομηνία αναθεσης της σύμβασής σας όπως εγκρίνεται στη ΓΣ και στην Επιτροπή Ερευνών.

Θα πρέπει να ενημερώνετε για την απουσία σας  2 ημέρες νωρίτερα τον Τμηματικό Υπεύθυνο με email και φυσικά το Φορέα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε ενημέρωση δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο  διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης και μη καταβολής αμοιβής απο το έργο.
 
 Aν για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζετε περισσότερες ημέρες από το Φορέα  τότε θα πρέπει να αναπληρώσετε εντός του διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας σας.
Κατηγορία: