Πρωτεύουσες καρτέλες

Υπενθύμιση σχετικά με την Υποχρέωση Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Υπενθυμίζεται οτι δυνάμει της υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

https://eservices.yeka.gr/(S(vwkrsk23kojgga2eb1febied))/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx  

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

https://eservices.yeka.gr/(S(h0xobrvvqmgy3chykyusuz4v))/TermsOfUse.html

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) και οι οποίοι έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ, δηλ. είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών και χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ_ΕΤΑΜ. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

 

ΑΡΘΡΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

 

 (Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης ( καταχωρείται η απόφαση της οικείας Επιτροπής Ερευνών).

Ως ποσό μηνιαίας αμοιβής μπορει να εισάγεται το ποσό μηδέν ( για τα Πανεπιστήμια).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Θα πρέπει να προσκομίζετε στο Γραφείο  Πρακτικης Άσκησης εκάστου Τμήματος ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Το έντυπο Ε3.5 από το ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρωμένο, εκτυπωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ-2 (2).pdf1.01 MB
Κατηγορία: