Πρωτεύουσες καρτέλες

ΕΡΓΑΝΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Πριν ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο Φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο πριν την ημερομηνία έναρξης. Για  παράδειγμα αν η πρακτική άσκηση ξεκινάει στις 01/11, η διαδικασία  θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Φορέα το αργότερο έως τις 31/10. 

Μόνο ο  Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει το Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται στους Φοιτητές οτι ο φορέας  αναγγέλει την έναρξης της Πρακτικής  Άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 και επισυνάπτει μαζί σκαναρισμένο το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Μόλις ολοκληρώθει αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5. το οποίο θα πρεπει να προσκομίζετε στο Τμήμα σας άμεσα.

Προσοχή: Η ημερομηνία πρέπει να είναι το αργότερο μία ημέρα πριν την έναρξη της Πρακτικής σας.

 

Κατηγορία: