Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σας επισυνάπτουμε το αριθμ. 117/17.3.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη που αφορά σε αναστολή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης.

Κατηγορία: