Πρωτεύουσες καρτέλες

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

                                                        ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ορθή παρακολούθηση της νομιμότητας της διαδικασίας συμμετοχής
φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και προκείμενου η δαπάνη να
είναι επιλέξιμη κατά τις επιταγές των κανόνων ΕΣΠΑ, υπενθυμίζουμε ότι Θα
πρέπει το σύνολο των διαδικασιών να γίνονται αυστηρά ΜΟΝΟ  από το
σύστημα της πρακτικής όπως ακριβώς αναφέρει ο οδηγός που βρίσκεται εδώ:
https://praktiki.uop.gr/content/106

Επιπλέον,υπενθυμίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση  Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών
συμπληρώνεται αυστηρά ΠΡΙΝ τη Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για
όσους/όσες επιλέγονται κάθε φορά,βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο
Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.

Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση  Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών  συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη  Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Κατηγορία: