Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΕΛΚΕ

Τα δικαιολογητικά που πρεπει να αποστέλλονται στον ΕΛΚΕ για τους φοιτητές της πρακτικής και τα οποία απαιτούνται από την ΕΥΔ καθότι ελέγχονται μηνιαίως είναι τα κάτωθι:
  • ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ( απο τα 5 αντίτυπα, τα δύο διατηρεί ο ΕΛΚΕ)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Α.
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΒΑΝ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • extrait από τη πλατφόρμα με τις ολοκληρωμένες θέσεις των φοιτητών
  • Εντυπο 3.5 /ΕΡΓΑΝΗ
Κατηγορία: