Πρωτεύουσες καρτέλες

Νόμος 4798/2021-Διατάξεις Υπ. Παιδείας: Αριθμός εισακτέων ΑΕΙ-Πρακτικές ασκήσεις-Πρυτανικά συμβούλια – ΦΕΚ A 68 – 24.04.2021.

Άρθρο 242
 
Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων 1. Ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 5 του άρθρου 21, την παρ. 5 του άρθρου 31, την παρ. 5 του άρθρου 43 και την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), την παρ. 5 του άρθρου 5 και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), την παρ. 5 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), προσαυξάνεται, σε περίπτωση που στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση, η πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.2.
 
Τα σύμφωνα με την παρ. 1 εξάμηνα φοίτησης προσαυξάνονται για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των ανωτέρω ασκήσεων, με απόφαση της συνέλευσης του οικείου τμήματος, σε κάθε περίπτωση λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων ρυθμίσεων και των μέτρων που επιβάλλονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.3.
 
Η διαπίστωση της αδυναμίας πραγματοποίησης των ανωτέρω ασκήσεων και ο καθορισμός του κατά τα ως άνω χρόνου προσαύξησης γίνονται με απόφαση της συνέλευσης του οικείου τμήματος.
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon nomos-4798-2021.pdf869.17 KB
Κατηγορία: