Πρωτεύουσες καρτέλες

Υπ. Παιδείας: Ποια μέτρα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα για σχολεία, ΑΕΙ,Φροντιστήρια, ΚΞΓ, Εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών και ορκωμοσίας φοιτητών

   Πρακτική Άσκηση με φυσική παρουσία σε όλα τα έτη ( σχετικο ΦΕΚ)

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών , το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα ισχύσουν τα εξής μέτρα   για τα σχολεία, ΑΕΙ,Φροντιστήρια,   ΚΞΓ, ορκωμοσίες φοιτητών κλπ:

Έναρξη εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων/μαθημάτων όλων των ετών των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι., των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των Α.Ε.Ι. και των Κολεγίων με τα μέτρα προστασίας που ισχύουν μέχρι σήμερα για τις πρακτικές/εργαστηριακές/κλινικές ασκήσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β' 1866), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 (Β' 2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόαησης από τον κορωνόίό cονid-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (6' 1866), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 (Β' "14) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από πς προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργoύνται δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ανοιγμαΠΑ-2.pdf1.57 MB
Κατηγορία: