Πρωτεύουσες καρτέλες

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

Τηλε-εκπαίδευση
x Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής
διαδικασίας με φυσική παρουσία, με
εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας
εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών
ασκήσεων/μαθημάτων όλων των ετών των
προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου
Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι., καθώς και των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) των
Α.Ε.Ι..
Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι όροι της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β ́
1866), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 (Β’
2014) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει. Η Γενική Συνέλευση κάθε
Τμήματος/Σχολής αποφασίζει ποιες από τις
προαναφερόμενες ασκήσεις διενεργούνται
δια ζώσης και ποιες εξ αποστάσεως.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon metra-covid-ews-6-9-2021-1.pdf1.9 MB
Κατηγορία: