Πρωτεύουσες καρτέλες

Εηνμέρωση για το Εντυπο 3.5 σχετικά με τη Σφραγίδα και Υπογραφή Φορέα

Δεν απαιτείται η σφραγίδα και υπογραφή Φορέα στα Έντυπα 3.5 εφόσον εξάγονται απο το σύστημα.
Κατηγορία: