Πρωτεύουσες καρτέλες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

η αντιστοίχηση των θέσεων με συγκεκριμένους φοιτητές γίνεται μέσω του συστήματος ΠΑ του ΠαΠελ. Η διαδικασία συνοπτικά είναι η ακόλουθη (υποθέτοντας ότι ο φορέας έχει καταχωρήσει τις θέσεις το ΑΤΛΑΣ):

1. ο φοιτητής μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση, υποβάλλοντας έτσι αίτημα συνεργασίας με τον φορέα

2. ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του τμήματος μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εγκρίνει ή όχι την προώθηση της αίτησης του στον φορέα (μενού Πρακτική » Αιτήσεις προώθησης θέσης)

3. ο φορέας αξιολογεί τις αιτήσεις και κατατάσσει τους φοιτητές σε επιλεχθέντες και επιλαχόντες. Αν ο φορέας εδώ δεν ενεργήσει λόγω απειρίας σε τεχνικά ζητήματα ή άλλο λόγο, ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του τμήματος μπορεί να εγκρίνει για λογαριασμό του φορέα μέσω του μενού "Πρακτική » Αιτήσεις σε αναμονή από φορέα"

4. ο φοιτητής που έχει επιλεγεί από φορέα πρέπει να οριστικοποιήσει μέσα από το σύστημα πρακτικής (Η πρακτική μου/Επισκόπηση επιλεγμένων θέσεων).

5. Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης τότε μπορεί μέσω του μενού "Πρακτική » Αναθέσεις" να (α) δει τις τρέχουσες αναθέσεις και (β) για κάθε ανάθεση, να πατήσει τον σύνδεσμο "Πληροφορίες" στα δεξιά. Εκεί πατώντας το "Επεξεργασία", θα μπορέσει να εισάγει τις εξής πληροφορίες: χρονικό διάστημα εκπόνησης της εργασίας (θέτει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης στο πλαίσιο "Χρονικό διάστημα" τίτλος πρακτικής άσκησης που θα εμφανιστεί στη σύμβαση (πλαίσιο: Αντικείμενο Π.Α.).

Αυτό μπορεί να διαφέρει από τον τίτλο της πρακτικής που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ π.χ. λόγω ανορθογραφιών ή ακατάλληλου λεκτικού (για παράδειγμα υπάρχει θέση πρακτικής άσκησης καταχωρημένη στο ΑΤΛΑΣ με τίτλο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ", η οποία στη σύμβαση θα μπορούσε να αναγράφεται ως "Πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής") Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης Ποσό αμοιβής ( η απόφαση ΕΥΔ ορίζει την αμοιβή στα 200€/μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ.

Τέλος, πατάμε "Αποθήκευση" για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Κατηγορία: