Πρωτεύουσες καρτέλες

Νέα Πρακτική Άσκηση

H  Νέα Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Image icon εσπα14-20.jpg27.71 KB
Κατηγορία: