Πρωτεύουσες καρτέλες

Αξιολόγηση φοιτητή

1. Σε ποιο βαθμό προσέφερε η Πρακτική Άσκηση ανατροφοδότηση στο φορέα σας: 
Πολύ
2. Πιστεύετε ότι η Πρακτική Άσκηση συνέβαλε: 
Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας
3. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τους υπευθύνους της Πρακτικής Άσκησης: 
Πάρα πολύ
4. Είστε ικανοποιημένος από το σχεδιασμό του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης: 
Πολύ
5. Σκοπεύετε να επαναλάβετε τη συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης: 
Σίγουρα
1. Θεωρείτε ότι ο φοιτητής είχε την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργασιών που ανατέθηκαν: 
Μέτρια
2. Θεωρείτε ότι η πρακτική άσκηση βοήθησε το φοιτητή να αποκτήσει νέες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες: 
Πολύ
3. Θεωρείτε ότι η πρακτική άσκηση ήταν σημαντική για τον φοιτητή και θα τον βοηθήσει στην εξεύρεση εργασιας;: 
Πολύ
4. Μείνατε ικανοποιημένοι από την απόδοση του φοιτητή;: 
Μέτρια
Τεχνική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσης: 
2
Ευκολία ενσωμάτωσης στο περιβάλλον εργασίας: 
3
Μαθησιακή ικανότητα / ενδιαφέρον: 
3
Ηγετική ικανότητα και λήψη πρωτοβουλιών: 
2
Ικανότητα προφορικής / γραπτής επικοινωνίας: 
3
Τήρηση δεοντολογίας, εργατικότητα, τήρηση ωραρίου: 
3
Συνεισφορά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο: 
3