Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Ο Τμηματικός Υπεύθυνος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Αθανάσιος Χρήστου και ο υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης ο κ. Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, Ε.Τ.Ε.Π. Π.Ε.

Οι συνολικές θέσεις που θα είναι διαθέσιμες για την πρακτική άσκηση την περίοδο 2016-17 είναι 70.

Είναι μάθημα επιλογής και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Στ’  Εξαμήνου

Προϋπόθεση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση είναι ο φοιτητής να έχει ανανεώσει την εγγραφή του και να έχει δηλώσει το μάθημα (συμμετοχή) Πρακτική Άσκηση.

Τα ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση είναι τρία (3).