Πρωτεύουσες καρτέλες

Θεατρικών Σπουδών

Στοιχεία Τμηματικού Υπευθύνου

Τμηματική Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιωάννα Καραμάνου

Τηλ. 27520 96130, e-mail:karam@uop.gr

Στοιχεία μαθήματος:

Μάθημα Υποχρεωτικό για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης για το διάστημα 2016-2017 θα είναι: 60.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και κριτήρια επιλογής:

- Προϋποθέσεις:

Ο φοιτητής να βρίσκεται στο 3ο και 4ο έτος σπουδών τους (Ε, ΣΤ, Ζ, Η Εξάμηνο)

- Κριτήρια Επιλογής:

Επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών

-Συνεκτιμούνται:

Γλωσσομάθεια

Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια , Erasmus κ.λ.π.

 

Στοιχεία φοιτητών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση Π.Α.:

 

1.ονοματεπώνυμο

2 πατρώνυμο – μητρώνυμο

3.ΑΦΜ / ΔΟΥ

4. ΑΜΑ (Αριθμός μητρώου ΙΚΑ) {σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζητείται βεβαίωση από την Γραμματεία, την οποία προσκομίζει ο φοιτητής στο ΙΚΑ ώστε να εκδοθεί ο σχετικός αριθμός}

5. Α.Μ.Κ.Α.

6.Τηλέφωνο

7. Διάστημα Πρακτικής (ορίζεται ένα δίμηνο)

8.ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς (φωτοτυπία πρώτης σελίδας)

9.Φορέας πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Δ/νση τηλ. και υπεύθυνο διευθυντή.

10.Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

11. Hμ. Γέννησης φοιτητή

12. Α/Μ Τμήματος

13. Επιβλέποντα/ουσα Διδάσκοντα/ουσα ( Μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ)

 

ECTS Πρακτικής Άσκησης: 5 για κάθε μάθημα επιλογής δύο μαθήματα = 10 ECTS