Πρωτεύουσες καρτέλες

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας
τηλ.: 27310 89659

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική.

Πραγματοποιείται μετά το πέρας του 4ου ή του 6ου  εξαμήνου, αναλόγως με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείτε, για δύο μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το πρόγραμμα σπουδών στο σύνδεσμο:

http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php/programma-spoudon

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης αυτού του έτους φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Για την πρακτική άσκηση δίδονται έξι (6) μονάδες ECTS.