Πρωτεύουσες καρτέλες

Φιλολογίας

 

 

  • Τμηματικός Υπεύθυνος: Μαρία Ξέστερνου, Λέκτορας

  • Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος: Χριστίνα Νικολαϊδου

  • Η πρακτική άσκηση στο τμήμα Φιλολογίας είναι μάθημα επιλογής και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Στ΄  Εξαμήνου.

  • Προϋπόθεση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση είναι ο φοιτητής να έχει ανανεώσει την εγγραφή του και να έχει δηλώσει το μάθημα (συμμετοχή) “Πρακτική Άσκηση”.

  • Τα ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση είναι τρία (3).

  • Για την περίοδο 2016-17 οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής που θα δοθούν από το Τμήμα Φιλολογίας είναι: 58.