Πρωτεύουσες καρτέλες

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κύριο στόχο την αποτελεσματική σύνδεση των Φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας.
 
Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική – στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος στο Τμήμα, προβλέπονται συνολικά 30 θέσεις φοιτητών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν επιπρόσθετα το ελεύθερο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" του οδηγού σπουδών του Τμήματος. Παρ' ότι το μάθημα τοποθετείται στο 4ο έτος, ενθαρρύνεται η αποστολή αιτήσεων φοιτητών/τριών που ολοκληρώνουν και το 6ο εξαμήνο.
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του τμήματος.