Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ενημέρωση Προς τους Φοιτητές Π.Α.

Παρακαλείσθε να προσκομίζετε και να "ανεβάζετε"  στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης  αντίγραφα βιβλιαρίου τραπέζης και ΟΧΙ φωτογραφίες αυτών. Οι πληρωμές των φοιτητών πραγματοποιούνται με μαζικό τρόπο οπότε κάθε καθυστέρηση στην ορθή προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιλογητικών έχουν ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής συνεπώς και την καθυστέρηση όλων των φοιτητών ενός Τμήματος.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Κατηγορία: 

Σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των Απογραφικών Δελτίων

Τα δελτία εισόδου και εξόδου υπάρχουν στο online σύστημα και μπορεί ένας φοιτητής να τα συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να τα τυπώσει (προφανώς για να τα υπογράψει και να τα παραδώσει στον τμηματικό υπεύθυνο). 

Οι τμηματικοί υπεύθυνοι έχουν εξειδικευμένες σελίδες στην πλατφόρμα της πρακτικής άσκσης (με τίτλους Δελτία είσόδου - Δελτία εξόδου) ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ποιοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τα δελτία τους.

Κατηγορία: 

Νέα Πρακτική Άσκηση 2016-17

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία: 

Νέα Πρακτική Άσκηση

H  Νέα Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

η αντιστοίχηση των θέσεων με συγκεκριμένους φοιτητές γίνεται μέσω του συστήματος ΠΑ του ΠαΠελ. Η διαδικασία συνοπτικά είναι η ακόλουθη (υποθέτοντας ότι ο φορέας έχει καταχωρήσει τις θέσεις το ΑΤΛΑΣ):

1. ο φοιτητής μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση, υποβάλλοντας έτσι αίτημα συνεργασίας με τον φορέα

2. ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του τμήματος μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εγκρίνει ή όχι την προώθηση της αίτησης του στον φορέα (μενού Πρακτική » Αιτήσεις προώθησης θέσης)

Κατηγορία: 

Σελίδες