Εγγραφή στη Ροή Δεδομένων

Νέα Πρακτική Άσκηση 2016-17

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία: 

Νέα Πρακτική Άσκηση

H  Νέα Πράξη "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου" χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

η αντιστοίχηση των θέσεων με συγκεκριμένους φοιτητές γίνεται μέσω του συστήματος ΠΑ του ΠαΠελ. Η διαδικασία συνοπτικά είναι η ακόλουθη (υποθέτοντας ότι ο φορέας έχει καταχωρήσει τις θέσεις το ΑΤΛΑΣ):

1. ο φοιτητής μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη θέση, υποβάλλοντας έτσι αίτημα συνεργασίας με τον φορέα

2. ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του τμήματος μέσω του συστήματος ΠΑ/ΠαΠελ εγκρίνει ή όχι την προώθηση της αίτησης του στον φορέα (μενού Πρακτική » Αιτήσεις προώθησης θέσης)

Κατηγορία: 

Τμήμα Φιλολογίας -Φορείς που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση Τμήματος Φιλολογίας προς τους Φοιτητές

Κατηγορία: 

Σελίδες